TOP
Image Alt
Prašuma

Biogradska gora

Površina u ha: 19.800
Nadmorska visina: 850-2139 m
Status zaštite: zabran kralja Nikole od 1878; Nacionalni park od 1952; IBA od 2001; Emerald stanište Bernske konvencije
Koordinate: 42o53’54.45’’ N, 19o35’58.12’’ E
IBA kriterijumi: B2, B3

GEOGRAFSKI POLOŽAJ

Biogradska gora, istoimeni nacionalni park, nalazi se na sjeveroistoku Crne Gore, u sklopu planinskog masiva Bjelasice. Centralni dio parka predstavlja Biogradsko jezero, koje se nalazi na nadmorskoj visini od 1094 mnv i koje je okruženo prašumom. Oko centralne zone parka, površine 5.400 ha, nalazi se zaštitna zona površine 14.400 ha. Najniži djelovi parka se graniče sa rijekom Tarom. Bjelasica ima šest jezera, ornitološki uglavnom neinteresantnih: najveće, Biogradsko, Pešića, Šiško, Ševarine i dva Ursulovačka.

ORNITOLOŠKI ZNAČAJ

Sa svojom raznovrsnošću ekoloških niša, ova planina predstavlja kvalitetno stanište za boravak šumskih ptica. Istorijski podaci govore da su na Bjelasici intenzivno lovljeni još od 19-og vijeka tetrijeb, Tetrao urogallus; lještarka, Bonasa bonasia i suri orao, Aquila chrysaëtos. Biogradsku goru naseljava 126 vrsta ptica. Planinski vrabac, Montifringilla nivalis; ušata ševa, Eremophila alpestris; troprsti djetlić, Picoides tridactylus, dio su bogate ornitofaune planine. Masiv Bjelasice je nedovoljno proučen, a IBA uslove zadovoljio je 2001. godine zbog nepoznatih veličina populacija Circaetus gallicus, Aquila chrysaetos, Falco tinnunculus, Falco subbuteo, Falco peregrinus, Alectoris graeca, Perdix perdix, Coturnix coturnix, Bubo bubo, Otus scops, Caprimulgus europaeus, Picus canus, Picus viridis, Lullula arborea, Alauda arvensis, Turdus torquatus, Saxicola rubetra, Monticola saxatilis, Lanius collurio, Certhia brachydactyla, Parus lugubris, Emberiza cirlus, Emberiza cia, te Columba palumbus, Strix aluco, Dendrocopos syriacus, Prunella modularis, Erithacus rubecula, Luscinia megarhynchos,    Turdus philomelos, Sylvia communis, Regulus regulus, Parus cristatus, Carduelis cannabina i Emberiza citrinella.

STANIŠTA

Staništa Bjelasice se mogu podijeliti na visokoplaninske pašnjake, četinarsku šumu, kamenjar, listopadnu šumu i močvare. Svako od ovih staništa se karakteriše specifičnom ornitofaunom i predstavlja zasebnu prirodnu vrijednost. Najveće visine i negostoljubive litice naseljava nekoliko vrsta pica, koje se tu zadržavaju tokom kratkog ljeta, npr: žutokljuna galica, Pyrrhocorax graculus; crna čiopa, Apus apus; planinski popić, Prunella collaris; visokoplaninske pašnjake naseljavaju obična ševa, Alauda arvensis; kukumavka, Athene noctua; obični popić, Prunella modularis; rusi svračak, Lanius collurio i dr. Četinarske šume se karakterišu velikim brojem pjevačica, kakve su zlatoglavi i vatroglavi kraljić, Regulus regulus i R. ignicapilus; obična zeba, Fringilla coelebs; jelova sjenica, Parus ater; zimovka, Pyrrhula pyrrhula, kao i tetrijeb. U ptice listopadnih šuma ubrajamo i grabljivice, kao što su mišar, Buteo buteo; kobac, Accipiter nisus; šumska sova, Strix aluco; zatim mnogobrojne pjevačice: trešnjar, Coccothraustes coccothraustes; velika sjenica, Parus major; zelena žuna, Picus viridis; drozd imelaš, Turdus viscivorus i mnoge druge.

MJERE ZAŠTITE – UGROŽENOST STANIŠTA I VRSTA

Iako nacionalni park od 1952. godine, Biogradska gora je zaštićena još od 1878. godine kao “Knjažev zabran”. Najstrožiji stepen zaštite uživa prašuma Biogradska gora i Biogradsko jezero. U prašumi je dozvoljen samo naučno istraživački rad i do danas je dobro očuvana. U zoni planinskih pašnjaka već su neka staništa iskorišćena za izgradnju turističkih kapaciteta. Kao i u drugim djelovima Crne Gore, najveću opasnost po staništa ovog IBA staništa predstavljaju izgradnja puteva i turističkih kapaciteta, kao i uništavanje šuma sječom. Zonacija kretanja iz godine u godinu sve većeg broja turista je neophodna. Ptice kao što su suri orao, tetrijeb ili ušara su dovedene do ivice opstanka ili su potpuno istrijebljene, mahom od strane krivolovaca.

Want to find out more? Contact us

We’d love to hear from you! Feel free to drop us a message!

    You don't have permission to register
    0

    Your Cart